Odtajněný dokument CIA odhaluje experimenty s vědomím člověka; „Proces brány”

Ve zkratce...

V tomto videu se dozvíme o odtajněných dokumentech, které ukazují, že americká CIA už dávno prováděla experimenty s lidským vědomím a jejich výsledky poukazují, že to, co nazýváme „paranormálními jevy”, je součástí přírody a lze je z velké části popsat vědou. Více ve videu.
Facebook
VK
Telegram
Nefungují Vám videa níže? Klikněte zde <-

↓ CZ DABING ↓

↓ CZ TITULKY ↓

↓ CZ DABING ↓

↓ CZ TITULKY ↓

Odtajněný dokument v češtině ZDE

Odtajněný dokument v angličtině ZDE

Přepis videa:

Tohle je jedno z nejzajímavějších čtení, na které jsem narazil. Je to poměrně složité a chvíli trvá, než to člověk stráví, ale stojí to za to. Je to oficiální odtajněný dokument CIA. A je to úžasná analýza vědomí a dalších věcí… známá jako Proces brány (Gateway Process).

Je to sice starší dokument a byl odtajněn už před nějakou dobou, ale skutečnost, že moderní vývoj vědy, kvantové fyziky, psychedelik a neurobiologie potvrzuje to, co se na těchto stránkách píše, není nic jiného než vynikající. Vysvětluje vědomí hlubokým a analytickým způsobem a spojuje poznatky mystiků z hinduistické, buddhistické a tibetské kultury se současnými vědeckými poznatky o Planckově vzdálenosti, Einsteinově teorii relativity a dílech Nielse Bohra, Vesmírná spirála a torus je všechno a všechno je jedno. Zdá se, jakoby individuální vědomí bylo vytaženo z kolektivního vědomí pomocí frekvenčních vibrací bytosti. To platí pro lidi, velryby, houby i améby. Mystikové minulosti i současnosti, včetně všech starověkých náboženství, pochopili tyto koncepty již před tisíci lety, přesto je třeba mnoho, aby se mysl těch nejpragmatičtějších a upjatých lidí otevřela. Téma: Analýza a zhodnocení Procesu brány.

11. Vědomí a energie.

Než budeme moci v našem výkladu pokračovat, je nezbytné definovat mechanismus, kterým lidská mysl vykonává funkci známou jako vědomí, a popsat způsob, jakým toto vědomí pracuje, aby z podnětů, které přijímá, vyvodilo význam. Za tímto účelem se nejprve zamyslíme nad základním charakterem hmotného světa, v němž máme svou fyzickou existenci, abychom mohli přesně vnímat surové věci, s nimiž musí naše vědomí pracovat.

Nejprve je třeba zdůraznit, že dva pojmy hmota a energie bývají zavádějící, pokud jsou chápány jako označení dvou výrazně odlišných stavů existence ve fyzickém světě, jak jej známe. Pokud se totiž pojem hmota chápe jako pevná látka, na rozdíl od pojmu energie, který se chápe jako určitý druh síly, pak je používání prvního z nich zcela zavádějící. Věda dnes ví, že jak elektrony, které rotují v energetickém poli nacházejícím se kolem jádra atomu, tak jádro samotné nejsou tvořeny ničím jiným než oscilujícími energetickými mřížkami.

Pevná hmota v přísném pojetí tohoto termínu prostě neexistuje. Struktura atomu se spíše skládá z oscilujících energetických mřížek obklopených jinými oscilujícími energetickými mřížkami, které obíhají mimořádně vysokou rychlostí. Ve své knize Pronásledování divokého kyvadla uvádí Itzhak Bentov následující údaje. Energetická mřížka, z níž se skládá jádro atomu, kmitá rychlostí přibližně 1022 hertzů, což znamená 10 následované 22 nulami.

Při 21 stupních Celsia kmitá atom rychlostí 1015 hertzů, celá molekula složená z řady atomů spojených v jediném energetickém poli kmitá v rozsahu 109 hertzů, živá lidská buňka kmitá rychlostí přibližně 103 hertzů. Je třeba zdůraznit, že celý lidský mozek, vědomí a všechno ostatní není stejně jako vesmír, který ho obklopuje, nic víc ani nic míň než mimořádně složitý systém energetických polí. Takzvané stavy hmoty jsou ve skutečnosti variacemi stavu energie a lidské vědomí je funkcí interakce energie do protikladných stavů. Pohyb versus klid, a to způsobem popsaným v následujícím odstavci.

12. Hologramy.

Energie vytváří, ukládá a načítá význam ve vesmíru promítáním nebo rozpínáním na určitých frekvencích v trojrozměrném režimu, který vytváří živý vzor zvaný hologram. Koncept hologramu lze nejsnáze pochopit pomocí příkladu, který uvádí Bentov a v němž čtenáře žádá, aby si představil misku plnou vody, do níž jsou vhozeny tři oblázky. Jak se vlnění vzniklé současným vniknutím tří oblázků šíří směrem ven k okraji misky, Bentov čtenáře dále požádá, aby si představil, že hladina vody náhle bleskově zmrzne, takže vzor vlnění zůstane zachován.

Led se odstraní a tři oblázky zůstanou stále ležet na dně mísy. Pak se led vystaví silnému koherentnímu zdroji světla, například laseru. Výsledkem bude trojrozměrný model nebo zobrazení polohy tří oblázků zavěšených ve vzduchu. Hologramy jsou schopny zakódovat tolik detailů, že je například možné vzít holografickou projekci sklenice bahenní vody a při jejím zvětšení spatřit drobné organismy, které při zkoumání samotné sklenice vody nejsou pouhým okem viditelné.

Celý koncept holografie je navzdory svým vědeckým důsledkům znám pouze fyzikům, protože základní matematické principy vypracoval Dennis Gabor v roce 1947. Za svou práci později získal Nobelovu cenu. K laboratorní demonstraci Gaborovy práce došlo až o několik let později, po vynálezu laseru. Jak vysvětluje biolog Lyall Watson: Nejčistší druh světla, který máme k dispozici, je světlo produkované laserem, který vysílá paprsek, v němž jsou všechny vlny o jedné frekvenci, podobně jako vlny vytvářené ideálním kamínkem v dokonalém rybníku. Když se dva laserové paprsky dotknou, vytvoří interferenční vzor světlých a tmavých vln, který lze zaznamenat na fotografickou desku. A pokud se jeden z paprsků místo toho, aby vycházel přímo z laseru, nejprve odrazí, často od objektů, jako je lidský obličej, bude výsledný obrazec velmi složitý, ale přesto jej lze zaznamenat. Záznam bude hologramem obličeje.

13. Část kóduje celek.

Další význam má skutečnost, že i kdybychom náš zmražený hologram vlnovkového vzoru upustili na zem a rozbili na řadu kousků, každý jednotlivý kousek by sám o sobě znovu vytvořil celý holografický obraz. Čím menší by byl kousek, tím rozmazanější a zkreslenější by byla výsledná holografická projekce, ale faktem zůstává, že by přesto vznikla celá projekce. Klíčem k vytvoření jakéhokoli hologramu je, že energie v pohybu musí interagovat s energií ve stavu klidu nebo bez pohybu.

Ve výše uvedeném příkladu představují oblázky energii v pohybu, zatímco voda před jejím rozrušením oblázky představuje energii ve stavu klidu, Aby bylo možné aktivovat nebo v podstatě vnímat význam holografu, energie, v tomto případě koherentní zdroj světla jako laser, musí procházet interferenčním obrazcem vytvořeným interakcí mezi pohybující se energií a energií v klidovém stavu.

V jednoduchém příkladu, který uvádí Bentov, byl tento požadavek splněn tím, že se před koherentním světlem držel zastavený interferenční obrazec, aby se promítnul trojrozměrný holografický obraz, jeho význam, do prostoru. Jak nám sdělila Marilyn Fergusonová, redaktorka bulletinu Brain Mind, další vlastností hologramu je jeho účinnost. Na malém prostoru lze uložit miliardy bitů informací. Vzor holografické fotografie je uložen všude na desce.

14. Matice vědomí.

Vesmír se skládá z interagujících energetických polí, některé v klidu a některé v pohybu. Je sám o sobě jedním gigantickým hologramem neuvěřitelné složitosti. Podle teorií Karla Pribrama, neurologa ze Stanfordovy univerzity, a Davida Bohma, fyzika z Londýnské univerzity, je lidská mysl také hologramem, který se prostřednictvím výměny energie přizpůsobuje univerzálnímu hologramu, čímž odvozuje smysl a dosahuje stavu, který nazýváme vědomím.

Pokud jde o stavy rozšířeného nebo změněného vědomí, jako je například použití brány, proces funguje následujícím způsobem: Protože energie prochází různými aspekty univerzálního hologramu a je vnímána elektrostatickými poli, která tvoří lidskou mysl, přenášené holografické obrazy se promítají na tato elektrostatická pole mysli a jsou vnímány nebo chápány do té míry, do jaké elektrostatické pole pracuje na frekvenci a amplitudě, které mohou harmonizovat, a tedy číst vzor nosné vlny energie, která jím prochází.

Změny frekvence a amplitudy elektrostatického pole, které tvoří lidskou mysl, určují konfiguraci, a tedy i charakter holografické energetické matrice, kterou mysl promítá, aby zachytila význam přímo z holografického vysílání vesmíru. Aby mysl pochopila, co jí holografický obraz říká, porovnává právě přijatý obraz sama se sebou. Konkrétně to dělá tak, že porovnává přijatý obraz s tou částí svého vlastního hologramu, která tvoří paměť. Registrací rozdílů v geometrickém tvaru a energetické frekvenci vědomí vnímá. Psycholog Keith Floyd uvádí: V rozporu s tím, co si všichni myslí, nemusí to být mozek, který vytváří vědomí, ale spíše vědomí, které vytváří vzhled mozku.

15. Mozek ve fázi.

Vědomí si nejsnáze představíme, pokud si představíme holografický vstup s trojrozměrným systémem mřížky, který je na něj nanesen tak, že všechny energetické vzorce v něm obsažené lze popsat v termínech trojrozměrné geometrie pomocí matematiky, která redukuje data na dvourozměrnou formu.

Bentov uvádí, že vědci předpokládají, že lidská mysl funguje na jednoduchém binárním systému, stejně jako všechny digitální počítače. Jakmile tedy nad holografickou informací, kterou chce interpretovat, uloží trojrozměrnou matici a matematicky ji zredukuje na dvourozměrnou formu, může ji kompletně zpracovat pomocí svého základního binárního systému. Stejně jako každý počítač vyrobený lidskou rukou může zpracovávat objemy dat a provádět různá porovnání mezi daty a informacemi uloženými v jeho digitální paměti. Naše mysl pracuje stejným způsobem. Vnímá pouze pomocí porovnávání.

Bentov uvádí tohle: Celá naše realita je konstruována neustálým prováděním takových porovnávání. Kdykoli něco vnímáme, vnímáme vždy pouze rozdíly. Ve stavech rozšířeného vědomí, pravá hemisféra lidského mozku a její holistický, nelineární a neverbální způsob fungování funguje jako primární matice či receptor pro tento holografický vstup, přičemž tím, že funguje ve fázi či koherenci s pravou mozkovou částí, levá hemisféra poskytuje sekundární matici prostřednictvím svého binárního způsobu fungování podobného počítači, který data dále prověřuje srovnáváním a redukuje je na diskrétní dvourozměrnou formu.

16. Vyhodnocení.

Do té míry, do jaké se Bráně podaří dosáhnout zjemnění energetické matice mysli, se podaří rozšířit nebo změnit lidské vědomí tak, aby mohlo vnímat bez využití zásahu fyzických smyslů, takže stále více univerzálního hologramu, který samozřejmě není přístupný smyslovému vnímání, lze nakonec vnímat a pochopit. Marilyn Fergusonová napsala, že teorie Pribrama a Bohma zřejmě vysvětlují všechny transcendentální zkušenosti, paranormální jevy a dokonce i běžné percepční zvláštnosti.

Dále říká o Pribramovi: V současné době navrhuje překvapivý, všezahrnující model, který vyvolává značné vzrušení mezi těmi, které zajímají záhady lidského vědomí. Jeho holografický model spojuje výzkum mozku s teoretickou fyzikou. Vysvětluje běžné vnímání a zároveň vyřazuje paranormální a transcendentální zážitky z kategorie nadpřirozených tím, že je vysvětluje jako součást přírody. Podobně jako některé podivné objevy kvantové fyziky dává radikální přeorientování této teorie náhle smysl paradoxním výrokům mystiků napříč staletími.

17. Sebepoznání.

Abychom dokončili náš nástin procesu, jímž mysl dosahuje a uplatňuje vědomí, musíme také popsat mechanismus, který vysvětluje aspekt lidského myšlení, jímž se liší od vědomí rostlin nebo zvířat, tj. sebepoznání. Lidé nejen vědí, ale vědí, co vědí. Jsou schopni sledovat proces vlastního myšlení a udržovat si o něm povědomí. Kromě toho mohou provádět srovnávací hodnocení a hodnotit fungování svých myšlenkových procesů podle různých objektivních měřítek, která si osvojili.

Lidské vědomí to dokáže, protože má schopnost duplikovat aspekty svého vlastního hologramu, promítat je ven, vnímat tuto projekci, podrobit ji srovnání s paměťovým aspektem, kde jsou uložena jeho hodnotící měřítka vlastního hologramu, a změřit nebo vycítit rozdíl pomocí trojrozměrné geometrie a pak binárního systému, aby se získalo verbální poznání o sobě samém.

Překlad: David Formánek

Facebook
VK
Telegram

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 240836229/0300
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

6 komentářů

 1. Davide, v prvom, rade diky za preklad a dabing 🙂
  No nasiel som zasadnu chybu, uz v povodnom zneni videa. V nom su chybne nahovorene frekvencie akymi osciluju energeticke mriezky, tato chyba sa dostala aj do dabingu. V texte v zobrazej stranke strojopisu su hodnoty uvedene spravne, ale v nasledujucej infografike uz nespravne a tak to je aj nahovorene. 10 s 22 nulami nie je 1022 Hz. Navyse 1022 Hz je v pocutelnom spektre. Spravne mali byt uvedene frekvencie 10 na dvadsiatudruhu, atd… 10^22, 10^15, 10^9… tak ako to je uvedene v texte v case 2:31 – 2:45

 2. „Podle teorií Karla Pribrama, neurologa ze Stanfordovy univerzity, a Davida Bohma, fyzika z Londýnské univerzity, je lidská mysl také hologramem, který se prostřednictvím výměny energie přizpůsobuje univerzálnímu hologramu, čímž odvozuje smysl a dosahuje stavu, který nazýváme vědomím.“

  Teorie!… Teorie, jsou produktem neukázněné, „šílené“, mysli! Jak chce „šílená“ mysl pochopit mysl? To přece nejde už na první dobrou…

  Základní premisou poznání, je ustálená mysl a ustálená mysl je prvním krůčkem k poznání. Jak se k tomuto cíli můžeme dobrat? Jedině tak, že se naučíme svou mysl ovládnout!

  Nauka o ovládnutí mysli spadá do ezoterického buddhismu. Tam se píše, že mysl (vzdušný princip) se musí upoutat na něco pevného (zemního). Tím něčím pevným je naše tělo! Prostě svou mysl musíme odpoutat od světa a všech zájmů o něj, a zaměřit ji na své tělo (zemní princip) . Tím, a jedině tím, se naše mysl ustálí! Po dosažení „dokonalosti“ v ustálení mysli, se mysl „promění“ v zírající princip, v čiré vědomí!!!

  Člověk, který dosáhl tohohle poznání, se pak může lehce vysmát Karlovi Pribramovi a jeho teorii, že lidská mysl je hologram! Není, a nikdy nebude!!!

  No a na závěr postnu něco o poznání z knihy Květoslava Minaříka, „Malý mystický slovník naučný“

  „Poznání může být správné jen za předpokladu, že je založeno na postřezích člověka naprosto nezaujatého. Není li této podmínky, je poznání zkresleno předsudky, jež člověk má ve vztahu k pozorované věci.

  Je-Ii nezaujatost naprostá, aniž je člověk stržen nezájmem, který ji provází, vzniká poznání nadsmyslové. Zejména když člověk fixuje pozornost na sebe sama, na své tělo jako oporu pro mysl!
  V takovém případě mysl netěká, stává se pevnou, jakýmsi stanovištěm, vůči němuž je všechno v pohybu s výjimkou pozorovacího principu.

  Původ poznání je nutno hledat v odrazu zevních jevů ve vědomí, které přijme analyzující charakter. Ale je nutno znovu připomenout : „van poznávání“ je tak jemný, že je zkresluje a tím ovšem i znehodnocuje každé přesvědčení.
  Přesvědčení o světě, které se v nás upevňuje školní výchovou, rodovým dědictvím, světovým názorem společnosti, jejímiž jsme členy, a dokonce i mnohem podřadnějšími vlivy, jejichž původ je např. ve vztazích k přátelům a nepřátelům.

  Kromě toho i intenzita sklonů může poznání zkreslovat, čili na naše poznání působí tolik činitelů, že sotva kdy bývá nezkreslené.

  Mistři jógy proto řídí výchovu svých žáků tak, aby zkreslující vlivy byly vyloučeny a tím došlo k čistému nazírání, které opatřuje p. dokonalé.

  Výchova mistrů jógy však není zázračná nebo „neodhalitelně ezoterická“, ale odpovídá všem pravidlům správné pedagogiky. Stručně řečeno : nedovolte citům, aby pozorování zabarvily, a také se vyhýbejte jakémukoli úsudku, dokud nebudete absolutně indiferentní k pozorovanému dění ; pak vaše poznání bude nezaujaté a pravdu vystihující.

  Lidé jsou uvnitř své bytosti horcí jako sopka. Proto tak snadno dospívají k úsudku o tom, co právě vidí. V takovém případě mohou snad mít pravdu v poměru k mravnímu názoru doby, ale v žádném případě nemohou určit, jaké motivy nebo příčiny mají události, které se odehrávají před jejich očima.

  Položme si otázku : má cenu sub specie aeternitatis, když posuzujeme věci sub specie temporis? Motivy, příčiny a okolnosti mohou vést k činům, jejichž povaha se příčí mravním názorům doby, ale mohou dokonale souhlasit s vnitřními potřebami jedinců, jejichž jednání tvoří linii vinoucí se kolem základní linie časné mravnosti a tu a tam dokonce od této linie daleko odbočuje.

  Poznání má člověka učinit schopným úplně pochopit důvody jednání nebo dění. Když je pochopí, bude tak moudrý, že se u něho vyvine vhled do celého světového dění, v němž odkryje stále a nejvýš spravedlivě působící zákon o příčině a následku. Tato okolnost ho zbaví ukvapenosti v úsudcích čili stavu mělkého a kvalitního ducha postrádajícího člověka.“

 3. Hezké Davide… Napsal jsem zde komentář k tomuhle, hmm, jak to nazvat, snad „osvětlujícímu“ článku a co se nestalo. Chvíli tady ten komentář byl a pak jsi ho zcenzuroval! To se nestydíš?

  Kdysi jsem ti poslal 1000kč a mohu ti slíbit, že už to nikdy neudělám! Tímto tvým činem jsi se pro mne stal absolutně nedůvěryhodným.

  Proč, proboha, jsi smazal můj koment, který vyplývá z logiky, z třicetileté praxe pod dohledem duchovních mistrů? Jen proto, že byl proti narativu tohoto článku.

  Chceš se snad zařadit mezi autory obskurních webů jako je „Tadesco“, „Vítězství světla“ nebo „Aluska.org“ a vydělávat na hlouposti lidí? Vždyť těch šarlatánů jsou spousty…Třeba „Liana Laga“, „Aeronet“ atd.

  Zavoněly ti bezpracné peníze?

  Klidně zcenzuruj i tento můj koment, ale své svědomí, pokud nějaké máš, nezcenzuruješ! A nesnaž se lhát…

  1. Zdravím Karle, omlouvám se, asi došlo k nepochopení. Komentáře na této stránce mám automaticky vypnuté, resp. každý nový komentář podléhá schválení ode mě, a to z důvodu spamu, který se mi tady objevoval. Proto tento krok. Nikdo Tvůj komentář necenzuroval, právě jsem ho schválil a je tady veřejně. Nejsem tady teď tak moc aktivní jako na Otevři svou mysl, tak mi ty komentáře často uniknou. Promiň za zmatky a přeji hezké svátky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte na sítích

Facebook:

Telegram:

YouTube:

Podporuji
Nejnovější