Bernhard Guenther: Děje se něco většího – jste připraveni?

Ve zkratce...

Ve světě se děje něco většího, co přesahuje to, co vidíme na 3D úrovni. V tomto videu se podívám na širší souvislosti a budu hovořit o tom, o čem proces "vzestupu" skutečně je a co je potřeba k účasti na Velkém probuzení v souladu s Boží vůlí a zrození nového světa v tomto kritickém období lidských dějin.
Facebook
VK
Telegram

↓ CZ DABING ↓

↓ CZ TITULKY ↓

Originál videa publikován ZDE: 4. října 2022

Stránky autora: veilofreality.com

Přepis:

V těchto převratných dobách se můžeme snadno ztratit v nepřeberném množství informací a snažit se zorientovat v tom, co se děje a jak vést svůj život. Je tu mnoho nejistoty, pochybností a strachu. Nebo se také můžeme snadno rozptýlit duši otupujícím chováním a závislostmi, zejména v našem digitalizovaném světě. Někdy je důležité oddálit se a podívat se za hranice našich osobních zájmů, obav a starostí, a dokonce i nadějí a snů.

A podívat se na širší obraz, jak nejlépe umíme. Jmenuji se Bernhard Guenther. Jsem spisovatel, psychoduchovní kouč a moderátor podcastu Cosmic Matrix. Píšu a vytvářím obsah o spiritualitě, psychologii, šamanismu, ezoterice, okultismu a hyperdimenzionálních realitách a mnoha dalších tématech již více než 20 let. Více o mé práci se můžete dozvědět na veilofreality.com.

Musíme pochopit, že v současné době se ve světě děje něco mnohem většího, mnohem víc než to, co vidíme na 3D úrovni. Mysl to nedokáže pochopit, nehledě na to, jak moc se snažíte být informováni skrze alternativní nebo i mainstreamová média. V tuto chvíli je tu velká příležitost v historii a obrovská duchovní lekce pro lidstvo. Přesto neexistuje žádná záruka.

Tato příležitost pro alchymistickou transformaci a skutečné probuzení může být přijato pouze tehdy, pokud se zhostíte situace a zapojíte se do větší práce. Protože vnější vždy odráží vnitřní. Bahno a síly nevědomí a podsvětí jsou na vzestupu. Vše, co jsme potlačili – naše strachy, zranění a traumata se dostávají na povrch, prosí o integraci, léčení a transmutaci do celistvosti, abychom mohli vystoupit na vyšší úrovně bytí a transformovat sebe i svět jako ztělesněné frekvenční kotvy. Sestupuje také nadpozemské vědomí Božského a vyplavuje všechny stíny odhalené světlem. Tato evoluční cesta vědomí je dlouhý proces trvající po celé životy.

Existují však klíčové okamžiky, jako například právě teď, a volby, které během této doby učiníme, budou mít obrovský vliv na budoucnost. Neberte tedy tento čas na lehkou váhu a nepromarněte ho triviálními věcmi. Od chvíle, kdy se narodíte, žijete ve vypůjčeném čase. Deziluze, když jsme konfrontováni s částmi sebe sama, kterým se snažíme vyhnout, je součástí tohoto procesu.

Je to nezbytný a ve skutečnosti pozitivní proces, neboť deziluze znamená osvobodit se od iluzí. Pravda však většinou není taková, jakou by naše malé oko chtělo nebo rádo vidělo v nás a ve světě. Tato kolektivní temná noc duše je také nezbytným procesem a jedinou cestou ven je dovnitř a skrz. Proto je třeba odhalit všechny lži v sobě i ve světě. Nikdo není z tohoto procesu vyloučen.

A přestože je každý na jiné úrovni bytí s různými lekcemi, které je třeba integrovat, nelze žádné kroky přeskočit. Proces evoluce vědomí zahrnuje uvědomění temnoty, protože tato expanze zahrnuje rozšíření na všech úrovních. Neexistuje žádný duchovní vzestup bez sestupu níže a zduchovnění hmoty a našich těl. Jde o vnitřní a vnější proces, neboť jsou jedno a totéž.

New Age, populární duchovní nauky a dogmatická náboženství překroutily to, o čem tento proces je. Proces probuzení není postupná lineární cesta vzhůru k větší lásce a blaženosti. Nečeká vás ani nebe v posmrtném životě, kde budete posuzováni nějakým dogmatickým vnějším Bohem.

Cesta k probuzení se spirálovitě stáčí nahoru, dolů, dovnitř a ven a rozšiřuje se na všech úrovních a vše vynáší na povrch, neboť vše je třeba transmutovat. Vše, co v nás spí, čili je nevědomé, se dostane pod reflektor pravdy. Jak řekl Carl Jung, strom, který sahá do nebe, musí mít kořeny v pekle. Nebo řečeno slovy Sri Aurobinda, metaforicky řečeno: Nikdo nemůže dosáhnout nebe, kdo neprošel peklem. Nečekejte tedy jen na velké probuzení, aniž byste byli ochotni čelit i svým vlastním věcem. Práce se stíny je v těchto posledních časech zásadní.

Božské bude tedy zkoušet naši upřímnost, pokoru a poctivost, když budeme během těchto „Posledních časů” čelit sami sobě. A to jsme ještě nic neviděli. Tato alchymistická transformace také přinese nové příležitosti, kvantové skoky v kreativitě a skutečnou hojnost nejen po materiální stránce, ale musí být zakořeněna v těchto konceptech integrity a upřímnosti.

Jsme povoláni k tomu, abychom tento svět obnovili na duchovních základech a drželi tuto vyšší aspiraci zakotvenou v našich tělech, protože naše nádoby se zduchovňují jako vědomé převodníky božské síly a božské vůle. Během tohoto procesu možná zjistíme, že už není úniku. Staré mechanismy zvládání už nefungují jako dřív.

Na světě není místo, které by bylo bezpečné před tím, co se děje. Tělo spojené s naším pravým já a podstatou se nakonec musí stát naším bezpečným prostorem. Vnitřní práce je nezbytně nutná pro každého, kdo se nechce nechat převálcovat kolosálními univerzálními silami změn.

Ale je tu také nutnost vědomého jednání a odporu těchto nepřátelských sil, jak inscenují své poslední zoufalé pokusy o úplné ovládnutí. Svět je ve velmi křehké rovnováze a ještě jsme nedosáhli temné noci civilizace, o níž hovořila matka Meera.

Což ukazuje na další rozpad lidstva. Této temné noci však nepomůže, když se dostaneme do frekvence strachu nebo do negativního paranoidního stavu zkázy a zmaru. Může však působit jako vystřízlivění z reality, jakým směrem se můžeme ubírat, pokud se věci budou vyvíjet tak, jak se zdá. Tato nadcházející potenciální realita znamená, že už nemůžeme duchovně obcházet svou vnitřní práci a stín. Nemůžeme ani obcházet jasný pohled na temnotu ve světě a dělat to, co je třeba udělat, abychom se postavili na odpor těmto nepřátelským silám, které ovládají matrix.

Jsme povoláni k tomu, abychom se postavili k zodpovědnosti a zapojili se do vnitřní i vnější práce – bytí a konání. Pokud se dostatek lidí neprobudí do reality toho, jak antibožské síly působí tím, že se aktivně postaví na odpor jejich vlivům, a zároveň nevykonají nezbytnou vnitřní práci, aby uzavřely všechny vstupní body uvnitř a dostaly se do souladu s podstatou a spojením s božstvím, můžeme zažít to, co zažily různé starověké civilizace v minulých cyklech, například Atlantida, což vedlo k našemu úplnému zničení, kdy Božství stisknulo tlačítko reset na naší evoluční cestě.

Abychom se vyhnuli tomuto masovému kataklyzmatickému zničení a konečnému velkému resetu, musíme dosáhnout kritického množství, které vytvoří tzv. bod zlomu. Tento odpor a aktivismus však musí mít duchovní základ a sloužit božství, abychom neopakovali starý mechanický způsob minulých sebezničujících revolucí. Potřebujeme úplný posun ve vědomí, a ne jen další revoluci.

Jak řekl Albert Einstein: Žádný problém nelze vyřešit ze stejné úrovně vědomí, která ho vytvořila. Většina současného stavu aktivismu na této planetě je stále založena na zastaralém lidském operačním systému mentálního vědomí, externalizaci všeho, stínovými projekcemi, emocionální reaktivitě a nedostatku sebeuvědomění a upřímné práce na sobě.

Je důležité nenechat se strhnout reakční revoluční myslí bez duchovního základu. Jinak nakonec skončíme rozptýleni 3D stíny na stěnách… a budeme promítat do světa své vlastní nevyřešené problémy, jelikož jsme manipulováni okultními silami, které tahají za nitky. Sri Aurobindo naznačil tuto kataklyzmatickou globální destrukci a nutnost opakování tohoto cyklu, pokud se značná část lidstva neprobudí a nezapojí se do duchovního aktivismu ve službě božství.

Vidíme, že tato možnost se zrcadlí v jiných esoterických tradicích, jako je esoterické křesťanství nazývané čas přechodu nebo proroctví Hopiů, kde existuje cesta nahoru, existuje také cesta dolů. Budoucnost není vytesána do kamene, božské nakonec zvítězí, v tom je ten paradox, ale může to trvat dalších 50,100 let, dalších 1000 let nebo déle, pokud budeme muset cyklus opakovat.

Pokud nebudeme naslouchat hlasu božského a místo toho se propadneme hlouběji do temné noci civilizace. Obě možnosti existují právě teď v této křehké rovnováze a je na každém z nás, kterým směrem se vydá. Božské reaguje a jedná úměrně našemu vlastnímu upřímnému, kolektivnímu a osobnímu úsilí.

Pokud převezmeme plnou zodpovědnost sami za sebe a naučíme se své lekce, zapojíme se do nezbytné vnitřní práce, která zahrnuje práci se stíny a ošetření našich základních zranění, léčení traumat, rozvoj duchovní praxe, zklidňování mysli a nahrazení našich kulturních a společenských programů pravdivým poznáním a připravíme svá těla na přijetí božské síly, tak zvýšíme svou schopnost ukotvit Božské vědomí vědomí na této planetě.

Je po nás vyžadováno, abychom se odevzdali Božské vůli, která nás povzbuzuje k tomuto posunu. Každý, kdo nedokáže ztělesnit božskou sílu, která sestupuje na tuto planetu, se může snadno stát pěšákem temné agendy a upadnout hlouběji do zmatku, nevědomosti, odtělesnění a utrpení.

Temné síly jsou v současnosti lépe organizované a sjednocenější než síly světla a lidstva. Přesto nepřátelské síly se stávají zoufalé, a ony skutečně začínají ztrácet svou moc a kontrolu. Ale nic si nenamlouvejte… tak snadno se nevzdají. To také neznamená dostat se do pasti spasitelského stavu, což je past ega, ani do pasti askeze, která znamená snahu uniknout světu nebo odmítnout materiální svět.

To však vyžaduje hlubší víru a důvěru v božství s neustálou snahou o to, aby se člověk stal definovanějším ztělesněním této vyšší síly, a zároveň odmítání tendencí, tužeb a připoutaností nižší přirozenosti se všemi matrixovými pokušeními. Různé duchovní esoterické tradice říkají, že musíme být ochotni ztratit vše, co máme, když se odvolávají na tento proces.

To vše vyžaduje důslednou praxi a k tomu je důležitá víra a důvěra. Stejně jako mnohým z nás bude chvíli trvat, než skutečně uvidíme nebo pocítíme božskou přítomnost, která je vždy v nás a všude kolem nás, jakkoli zahalená naší vlastní nevědomostí, ale jakmile ji jednou zahlédneme, uvědomíme si, že ztrátou všeho jsme získali svět.

Nejde o to být chudý nebo odmítat materiální svět, jak si to zkažená náboženská a duchovní učení nesprávně vykládají a využívají ke společenské kontrole. Ne, souvisí to se ztrátou našeho falešného vnímání sebe sama a lží, které jsme kvůli tomu žili, našich masek a neautentičnosti, a v opuštění nacházíme úplnou svobodu a své pravé já.

A v tomto procesu proměňujeme svět, neboť vědomé mocné jednání může vycházet pouze z pravého já, nikoli z reaktivního stavu a zraněné ego osobnosti. Abychom se mohli znovu narodit, musíme se nejprve naučit zemřít. A když umíráme starému světu ve svém starém podmíněném já, může se znovuzrodit nové. Tento proces znovuzrození probíhá kolektivně i individuálně. Bůh vám žehnej.

Překlad: David Formánek

Facebook
VK
Telegram

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 240836229/0300
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

2 komentáře

 1. Tak to je opravdu blbost. Držte se faktů pane Formánek a ne kdejakého duchovního vykuka, který si myslí, že je chytřejší než všichni učení a svatí hierarchové katolické církve, kteří po 2 000 let na koncilech a ne ve vyšinutých myslích, poctivě hledali a formovali pravdu, která sedí dodnes.
  Jinak si Vás velmi vážím, za Vaší práci, která osvětluje zákulisí praktik globálních mocichtivců.
  Všechna svědectví doktorů a politiků a dalších osobností rozrývajících komplot proti lidstvu jsou cenné a relevantní, protože mají reálný základ.
  Toto video „Děje se něco většího“ mezi ně nepatří. A protože jste osoba s jistým potenciálem důvěryhodnosti, pokud nemáte solidní katolickou katechezi a nemáte jasno, jak se v duchovním světě orientovat, nechte to být, než se zorientujete 🙂 A pokud byste se chtěl zorientovat zábavně a opravdu fundamentálně, doporučuji přečíst si knihu https://www.databazeknih.cz/knihy/universitas-tajomstvo-zivota-518059 Ta dokáže dobře objasnit Vaše otázky, týkající se duchovního světa.
  Jinak všechna čest Vaší práci, opravdu nevím, co bychom si bez Vás a vašich skvělých překladů, počali. Svými videy jenom stvrzujete to, co jsme si mnozí mysleli, jen jsme to s jistotou nevěděli. Takže celkově, vřelé díky,
  Ať Vám náš dobrý Pán Bůh žehná

  1. Dobrý den,
   Skvělé a za mne z duchovního pohledu velmi vydařené , přimouří- li Služeb na překlad slov do češtiny nebo použití slovníku řečníka , neboť pilovat přesný význam slov je velmi důležitá disciplína , neboť způsob a forma slova zhmotňují vyřčené myšlenky!!
   Pokud toto nedotáhneme k dokonalosti , budou se dělat chyby , které páchájí škody v pochopení významu a nesoucí jasný energický Božský potenciál , kde je slyšet dalo by se říci i vidět čistá a jasná dokonalá pravda a nic než pravda , kde není žadné „Ale“ „ale já to takhle nepochopil či nechápu či myslel jinak či vůbec nemyslel“
   To je příklad této milované prozatím zbloudilé paní Evičce Čápové . Není bohužel ještě plně napojená na jednotu Boží. Proto odsuzuje , protože tomuto vůbec nerozumí .Doufám , že se neurazíte milá – nemilá paní nebo´t přeci pravý ctitel Boží se neuraží , uráží se jenom naše nízké pudové ego!!Já to píšu nyní vyjímečně. A to pro blaho našich Duší.
   Nezapomínám si říci , že Vás miluji stejně jako pana Formánka či kohokoli jiného. protože Boží Slovo musí ožít v Nás! Jako vždy tvrdil a říkal Sám náš syn Boží Ježíš Kristus , přibližujme se k Němu a následujme jeho vlastností ctností a vyvarujme se všech neřestí.
   To znám ze své životní lekce. A ty máme proto , abychom se poučili a srdečně si odpustili a špatnosti již na sobě a na jiných nekonali! Dám Vám radu. Proste Boha či Syna či Ducha svatého a bude Vám dáno!! Potom budete více chápat a více vidět pravdu!
   A po té nebudete radit panu Formánkovi , jako kdyby byl pod vlivem hlouposti z nezkušenosti.
   S pozdravem K Vám Všem
   s Láskou
   služebník
   Vít

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte na sítích

Facebook:

Telegram:

YouTube:

Podporuji
Nejnovější