Bernhard Guenther: 2 běžné mýty o nefyzických entitách a jejich vlivu na lidi

Ve zkratce...

Téma vlivu a zásahů nefyzických entit se v posledních 5 až 10 letech stalo mnohem známějším a populárnějším v takzvaném "hnutí pravdy" a v určitých duchovních a New Age kruzích. V tomto videu podávám velmi stručné shrnutí tohoto tématu a budu se zabývat dvěma hlavními mylnými představami o připoutání a zásahu entit a poskytnu několik praktických návrhů, jak se s těmito okultními nepřátelskými silami vypořádat.
Facebook
VK
Telegram

↓ CZ TITULKY ↓

Jestli jsou pro Vás překlady hodnotné, zvažte jejich podporu zasláním daru na účet: 240836229/0300. Děkuji!

Originál videa publikován ZDE: 7. prosince 2022

Stránky Bernharda: www.veilofreality.com

Přepis videa:

Téma připoutanosti a zásahu entit se v posledních pěti až deseti letech stalo mnohem známějším a populárnějším v tzv. hnutí pravdy a v některých duchovních a New Age kruzích. Osobně jsem toto téma studoval více než 20 let a měl jsem s těmito silami své vlastní zkušenosti a boje. Stále však existuje mnoho mylných představ o tomto tématu a já se v tomto videu budu zabývat dvěma hlavními z nich. Než začnu, chtěl bych také velmi stručně shrnout toto téma pro všechny, kteří se s ním teprve seznamují. Mnohem více se o něm můžete dozvědět také na mých webových stránkách veilofreality.com, kde najdete mnoho článků, videí a zdrojů. Stručně řečeno, v naší realitě je toho mnohem více, než dokáže vnímat našich pět smyslů.

Naše realita je zasazena do složitého systému neviditelných světů a ovlivňována skrytými silami vyšší hyperdimenzionální reality. Všechny působící síly nejsou dobré a my nejsme na vrcholu potravního řetězce. Potrava v tomto kontextu nemusí být jen fyzická. Zlovolné entity se živí určitými emocemi a frekvencemi, převážně reaktivním emočním zmatkem, který se promítá navenek, jako je násilí, hněv, nenávist, závist, žárlivost, chtíč a sexuální energie nižší povahy, strach, úzkost, pomluvy, projekce stínu, abychom jmenovali alespoň pár.

Tyto okultní síly pokoušejí lidi chamtivostí, mocí a sexem, implantují jim myšlenky, návrhy, falešné duchovní a náboženské ideologie, přesvědčení a touhy, které jim nejsou vlastní, ale lidé je mylně považují za své. Různé esoterické tradice hovoří o tomto hyperdimenzionálním matrixovém kontrolním systému, každý svým vlastním způsobem, který ovlivňuje a ovládá lidstvo již tisíce let.

Don Juan v knihách Carlose Castanedy to nazval tématem všech témat. Mluví o kosmickém predátorovi, který využívá člověka jako potravu. Gurdijeff mluvil o predátorovi v ocase zlého mága a pojetí potravy pro Měsíc. Gnostici mluvili o archontech temnoty. V indiánské tradici se jim říká wetiko. Jsou to šajtáni súfistů a džinové v arabských esoterických tradicích, nadpřirozené bytosti, které obývají neviditelný svět v dimenzích mimo viditelný vesmír a zasahují do lidského života.

Rudolf Steiner se ve svém díle zmiňuje o duchách temnoty, kteří ovládli lidstvo, o ahrimanských, asurských a suratických duchách. Sri Aurobindo ve své integrální józe hovoří o silách temnoty, které zasahují do harmonického evolučního stvoření.

Jsou to Písačové, Rákšasové a Azurové, nepřátelské a nepříznivé síly, jak je on nazývá. „Jsou to síly a bytosti, které mají zájem na tom, aby se ve světě nevědomosti udržovala faleš, kterou vytvořily, a aby se předkládala jako pravda, kterou se lidé musí řídit.” Viděl jsem mnoho lidí, kteří propadli strachu a paranoie, když se s tímto poznáním setkali, nebo ho špatně aplikují a špatně chápou. Většinou také začnou hned obviňovat entity ze všeho, s čím se mohou potýkat a začnou všude vidět entity. Past a frekvence strachu, obviňování, paranoie je přesně to, co tyto síly chtějí, abyste v ní uvízli, protože je paradoxně přitahuje. Takže tady je první mylná představa.

Nejčastější chybou, kterou jsem viděl u lidí, kteří dospěli k názoru, že příčinou utrpení v jejich životech je entita, je to, že vyslovují předpoklad. No, předpoklad, že je to ve skutečnosti okultní entita. Nevíte jistě. Může existovat mnoho jiných příčin. Je tedy důležité nezneužívat téma zásahů a připoutaností entit k duchovnímu nebo psychologickému obcházení tím, že se vina přesune navenek. Mnoho lidí, s nimiž jsem za posledních 15 let pracoval a kteří si mysleli a byli si zcela jisti, že mají co do činění s entitou nebo entitami, ve skutečnosti žádnou neměli.

Všechny jejich problémy však souvisely s nevědomým traumatem z dětství a zraněním, jejich nepřiznaného stínu nebo s jejich myšlenkovými projekcemi a entitami, které si sami vytvořili ze svých myšlenkových forem založených na nadměrném strachu a paranoie, a také oddáváním se sexuálním fantaziím a pornu, což také vytváří myšlenkové formy entit, které se živí sexuální energií, posilují sexuální touhu založenou na chtíči.

Může to být začarovaný kruh, zejména v naší přehnaně sexualizované kultuře. Především je naprostá většina zásahů entit velmi jemná, nuancovaná a často jen stěží odlišitelná od vlastních traumat z dětství, projekcí stínu a mnoha dalších nevědomých psychologických příčin. Například Dr. William Baldwin ve své práci s terapií SRT zdůrazňoval, abyste velmi dobře poznali svou mysl a sebe sama, včetně všech různých částí své osobnosti, jako je vyhnanec, vnitřní dítě, vnitřní kritik, vnitřní manažer a tak dále, podobně jako v systému vnitřní rodinné systémy, než začnete předpokládat, že můžete mít co do činění s entitou nebo duchem připoutaným k zemi. Co to tedy znamená?

A jak rozlišit, co je moje a co může přicházet zvenčí v podobě okultního zásahu jiné entity? Jinými slovy, co potřebujeme integrovat jako součást svého stínu nebo rozštěpení částí sebe sama v důsledku traumatu a zranění z dětství, a co potřebujeme odmítnout jako nesoučásti sebe sama? No, v první řadě je velmi důležité pochopit a uznat, že je zapotřebí vysoké úrovně bytí a ztělesnění duše spojené s vaší pravou podstatou, s vaším pravým já, s klidnou myslí a objektivním vnitřním svědkem a uzemněnou psychickou citlivostí, a hlavně hlubokého porozumění vlastní psychiky a mysli, abychom byli schopni rozeznat, co je co. To už je tedy velmi vysoký úkol a je to práce pro pokročilé.

Viděl jsem, že mnoho lidí přeceňuje úroveň svého bytí a vědomí a vrhají se do nejrůznějších domněnek a projekcí o entitách a velmi se na toto téma fixují, aniž by udělali základní práci na psychologické a ztělesněné úrovni. Někteří lidé prostě nejsou připraveni na hlubší okultní esoterické poznání a může pro ně být nebezpečné, že ho budou chybně aplikovat a zkreslovat, a to může zpomalit jejich duchovní a duševní vývoj, ztratí se v okultním bludišti, pokud nemají pevný psychologický základ.

Schopnost rozlišit se přirozeně vyjasní v procesu upřímné psychoduchovní práce a v procesu ztělesňování duše, čím více jste napojeni na své pravé já a podstatu. Dalším oblíbeným předpokladem, který většina lidí vyslovuje, když mají podezření, že na ně působí nějaká entita, je, že potřebují najít někoho, kdo ji za ně odstraní, a pak bude problém vyřešen. No, ne vždy je tomu tak.

Odstranění entity nestačí, neboť ona nebo ony se vrátí desetinásobně, pokud nebylo původní místo vstupu uzavřeno nebo uzdraveno. To je důležité pochopit. Tyto vstupní body souvisejí se slepými místy vašeho ega, s vaší nižší živočišnou podstatou, se stínovými aspekty, zraněními, slabostmi, závislostmi a traumaty pramenícími z dětství, dokonce i z minulých životů, které zůstaly nepřiznané, neintegrované a nevyléčené. Většina z toho je ve vás nevědomá.

Takže jinými slovy, jakýkoli útok, zásah nebo připoutanost entit odpovídá vnitřnímu vstupnímu bodu. Vaše slabosti, projekce, reaktivní chování a problémy se stávají terčem použitým proti vám, zejména když začnete vyvíjet vědomé úsilí k probuzení. Je to známý esoterický okultní zákon, jak zdůraznila Matka. „Útoky nepříznivých sil jsou nevyhnutelné. Musíte je brát jako zkoušky na své cestě a odvážně projít zkouškou. Boj může být těžký, ale když z něj vyjdete, něco jste získali, postoupili jste o krok vpřed. Existence nepřátelských sil je dokonce nutností.

Díky nim je vaše odhodlání silnější, vaše snažení jasnější. Je však pravda, že existují proto, že jste jim dali důvod k existenci. Pokud je ve vás něco, co jim odpovídá, což jsou v podstatě vaše zranění, traumata, stínové aspekty, nižší přirozenost a tak dále, jejich zásah je zcela legitimní. Kdyby ve vás nic neodpovídalo, kdyby neměly vliv na žádnou část vaší přirozenosti, odešly by a opustily vás.”

Právě proto je práce s traumaty, práce se stínem a napojení na vaši pravou podstatu prostřednictvím kombinace psychologické a duchovní práce základním klíčem k trvalému odstranění vlivu okultních nepřátelských sil v našem životě. Na základě svých dlouholetých zkušeností jsem zjistil, že jakékoliv vnější odstraňování entit není vůbec nezbytné, protože je to pouhé zvládání symptomů, ale je třeba upřímně pracovat na svém nitru a nepodléhat svým nutkáním a reaktivnímu chování. Stručně řečeno, když vypnete jejich zdroj potravy ve svém nitru prostřednictvím upřímné práce na sobě, odejdou a nechají vás na pokoji. A v důsledku toho vaše aura opět zesílí jako obranný štít.

Pamatujte také, že jediné místo, kterého se nemohou dotknout, je vaše božská podstata, vaše pravé já. Čím více máte ztělesněnou duši a žijete ze svého pravého já, tím méně vás tyto síly mohou ovlivňovat. Z vyšší perspektivy, ve světle vývoje vědomí je také velmi důležité pochopit, že tyto entity a okultní síly slouží jako učitelé, protože upozorňují na vaše problémy a mají být vnímány jako zkoušky a lekce. „Nepřátelské síly mají určitou funkci, kterou si samy zvolily.

Je to testování stavu jednotlivce, práce, Země a jeho připravenosti na duchovní sestup a naplnění.” Svět je zkušeností učení, při níž zažíváme světlo i temnotu, nevědomost i pravdu. A my se musíme povznést na vyšší úroveň neduální reaktivity a skutečného sebeuvědomění, pokud chceme skutečně překonat vliv těchto okultních nepřátelských sil, které hrají na naše slabosti, jádrová zranění a mechanickou povahu, jako bychom byli loutkami na provázcích. K tomuto tématu toho existuje mnohem více a v tomto videu jsem chtěl jen podat stručný přehled a zmínit některé mylné představy.

Pokud se chcete o tomto tématu dozvědět více do hloubky, podívejte se na můj osmihodinový webinář „Okultní síly hyperdimenzí, připoutanost a zásahy entit, rozlišování, čištění a ochrana.” Tento webinář je také součástí našeho hloubkového 14týdenního skupinového koučovacího programu Vtělené probuzení duše, o kterém se můžete dozvědět na TheTimeofTransition.com. V tomto programu kombinujeme somatickou psychoduchovní práci s okultní esoterickou prací velmi uzemňujícím účinným a praktickým způsobem. Oba odkazy najdete níže. S tím řečeno, bůh vám žehnej.

Překlad: David Formánek

Facebook
VK
Telegram

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 240836229/0300
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte na sítích

Facebook:

Telegram:

YouTube:

Podporuji
Nejnovější